By - admin

福达股份(603166)十大股东_每季度持股比例增减

十名成为搭档(含非流传成为搭档)养育或缩减w
使驻扎 2018-3-31 2018-6-30 2018-9-30 2018-12-31
持仓反比例(%) 76.92 76.91 -.01 76.85 -.06 76.85
价钱(元) 7.72 6.47 -16.19% 5.91 -8.66% 5.12 
传阅十名成为搭档变化影响
使驻扎 2018-3-31 2018-6-30 2018-9-30 2018-12-31
持仓反比例(%) 77.42 77.48 .06 77.4 -.08 77.42 .02
价钱(元) 7.72 6.47 -16.19% 5.91 -8.66% 5.12 
阐明:价钱(黑色使分开)=对应日期的一份结算 价钱(白色或蓝色使分开)=本使驻扎与T相形的一份增长速率【大成为搭档增减持股影响表】
持仓反比例(黑色使分开)=4使驻扎前10名成为搭档 持仓反比例(白色或蓝色使分开)=BEF前大成为搭档持仓

养育额计算:笔者被发现的事物大成为搭档有很多额定的职责,价钱被砍掉了。,总而言之,这些一份能够有除息权。,笔者没计算反复的价钱,因而难承认的事养育,请本人计算。
福达股份(603166)十名成为搭档,持股数,持股反比例,仓库栈LIS增减 注:原始价钱是更新的信息日期i的一份结算。,辨别的成为搭档用紫袍象征
 

福达股份:资产程序方向 分时DDX 备用座位 个股按 专家批判 F10材料

一份
行为准则
一份命名 成本价成本价格 市价 涨幅 成为搭档典型 更新的信息日期 成为搭档命名 迷住股份数(万股) 典型 反比例 典型 养育或缩减臀部 等于
1 603166 福达股份
资产
6.6 6.53 -1.06% 传阅十名成为搭档 2019-3-31 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69.66 流传A股 未变 0
2 603166 传阅十名成为搭档 2019-3-31 黎福超 2400 4.05 流传A股 未变 0
3 603166 传阅十名成为搭档 2019-3-31 黎锋 608.4 1.03 流传A股 未变 0
4 603166 传阅十名成为搭档 2019-3-31 吕桂莲 543.96 .92 流传A股 未变 0
5 603166 传阅十名成为搭档 2019-3-31 黎宾 196.56 .33 流传A股 未变 0
6 603166 传阅十名成为搭档 2019-3-31 黎海 196.56 .33 流传A股 未变 0
7 603166 传阅十名成为搭档 2019-3-31 黎莉 196.56 .33 流传A股 未变 0
8 603166 传阅十名成为搭档 2019-3-31 董辉 170 .29 流传A股 养育 20
9 603166 传阅十名成为搭档 2019-3-31 黄铁峰 151.52 .26 流传A股 养育 .48
10 603166 传阅十名成为搭档 2019-3-31 王常顺 105.4 .18 流传A股 新进 0
11 603166 十名成为搭档 2019-3-31 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69 流传A股 未变 0
12 603166 十名成为搭档 2019-3-31 黎福超 2400 4.02 流传A股 未变 0
13 603166 十名成为搭档 2019-3-31 吕桂莲 613.96 1.03 流传A股,限度局限流传股 未变 0
14 603166 十名成为搭档 2019-3-31 黎锋 608.4 1.02 流传A股 未变 0
15 603166 十名成为搭档 2019-3-31 黎宾 196.56 .33 流传A股 未变 0
16 603166 十名成为搭档 2019-3-31 黎海 196.56 .33 流传A股 未变 0
17 603166 十名成为搭档 2019-3-31 黎莉 196.56 .33 流传A股 未变 0
18 603166 十名成为搭档 2019-3-31 董辉 170 .28 流传A股 新进 0
19 603166 十名成为搭档 2019-3-31 王常顺 165.4 .28 流传A股,限度局限流传股 未变 0
20 603166 十名成为搭档 2019-3-31 黄铁峰 151.52 .25 流传A股 养育 .48
21 603166 5.12 6.53 27.54% 传阅十名成为搭档 2018-12-31 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69.66 流传A股 未变 0
22 603166 传阅十名成为搭档 2018-12-31 黎福超 2400 4.05 流传A股 未变 0
23 603166 传阅十名成为搭档 2018-12-31 黎锋 608.4 1.03 流传A股 未变 0
24 603166 传阅十名成为搭档 2018-12-31 吕桂莲 543.96 .92 流传A股 未变 0
25 603166 传阅十名成为搭档 2018-12-31 黎宾 196.56 .33 流传A股 未变 0
26 603166 传阅十名成为搭档 2018-12-31 黎海 196.56 .33 流传A股 未变 0
27 603166 传阅十名成为搭档 2018-12-31 黎莉 196.56 .33 流传A股 未变 0
28 603166 传阅十名成为搭档 2018-12-31 宋志华 153.28 .26 流传A股 未变 0
29 603166 传阅十名成为搭档 2018-12-31 黄铁峰 151.04 .26 流传A股 未变 0
30 603166 传阅十名成为搭档 2018-12-31 董辉 150 .25 流传A股 新进 0
31 603166 十名成为搭档 2018-12-31 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69 流传A股 未变 0
32 603166 十名成为搭档 2018-12-31 黎福超 2400 4.02 流传A股 未变 0
33 603166 十名成为搭档 2018-12-31 吕桂莲 613.96 1.03 流传A股,限度局限流传股 未变 0
34 603166 十名成为搭档 2018-12-31 黎锋 608.4 1.02 流传A股 未变 0
35 603166 十名成为搭档 2018-12-31 黎宾 196.56 .33 流传A股 未变 0
36 603166 十名成为搭档 2018-12-31 黎海 196.56 .33 流传A股 未变 0
37 603166 十名成为搭档 2018-12-31 黎莉 196.56 .33 流传A股 未变 0
38 603166 十名成为搭档 2018-12-31 王常顺 165.4 .28 流传A股,限度局限流传股 未变 0
39 603166 十名成为搭档 2018-12-31 宋志华 153.28 .26 流传A股 未变 0
40 603166 十名成为搭档 2018-12-31 黄铁峰 151.04 .25 流传A股 未变 0
41 603166 5.91 6.53 10.49% 传阅十名成为搭档 2018-9-30 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69.66 流传A股 未变 0
42 603166 传阅十名成为搭档 2018-9-30 黎福超 2400 4.05 流传A股 未变 0
43 603166 传阅十名成为搭档 2018-9-30 黎锋 608.4 1.03 流传A股 未变 0
44 603166 传阅十名成为搭档 2018-9-30 吕桂莲 543.96 .92 流传A股 未变 0
45 603166 传阅十名成为搭档 2018-9-30 黎宾 196.56 .33 流传A股 未变 0
46 603166 传阅十名成为搭档 2018-9-30 黎海 196.56 .33 流传A股 未变 0
47 603166 传阅十名成为搭档 2018-9-30 黎莉 196.56 .33 流传A股 未变 0
48 603166 传阅十名成为搭档 2018-9-30 宋志华 153.28 .26 流传A股 未变 0
49 603166 传阅十名成为搭档 2018-9-30 黄铁峰 151.04 .26 流传A股 未变 0
50 603166 传阅十名成为搭档 2018-9-30 彭丽 135.72 .23 流传A股 新进 0
51 603166 十名成为搭档 2018-9-30 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69 流传A股 未变 0
52 603166 十名成为搭档 2018-9-30 黎福超 2400 4.02 流传A股 未变 0
53 603166 十名成为搭档 2018-9-30 吕桂莲 613.96 1.03 流传A股,限度局限流传股 未变 0
54 603166 十名成为搭档 2018-9-30 黎锋 608.4 1.02 流传A股 未变 0
55 603166 十名成为搭档 2018-9-30 黎宾 196.56 .33 流传A股 未变 0
56 603166 十名成为搭档 2018-9-30 黎海 196.56 .33 流传A股 未变 0
57 603166 十名成为搭档 2018-9-30 黎莉 196.56 .33 流传A股 未变 0
58 603166 十名成为搭档 2018-9-30 王常顺 165.4 .28 流传A股,限度局限流传股 未变 0
59 603166 十名成为搭档 2018-9-30 宋志华 153.28 .26 流传A股 未变 0
60 603166 十名成为搭档 2018-9-30 黄铁峰 151.04 .25 流传A股 新进 0
61 603166 6.47 6.53 0.93% 传阅十名成为搭档 2018-6-30 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69.66 流传A股 未变 0
62 603166 传阅十名成为搭档 2018-6-30 黎福超 2400 4.05 流传A股 未变 0
63 603166 传阅十名成为搭档 2018-6-30 黎锋 608.4 1.03 流传A股 未变 0
64 603166 传阅十名成为搭档 2018-6-30 吕桂莲 543.96 .92 流传A股 未变 0
65 603166 传阅十名成为搭档 2018-6-30 黎宾 196.56 .33 流传A股 未变 0
66 603166 传阅十名成为搭档 2018-6-30 黎海 196.56 .33 流传A股 未变 0
67 603166 传阅十名成为搭档 2018-6-30 黎莉 196.56 .33 流传A股 未变 0
68 603166 传阅十名成为搭档 2018-6-30 董辉 183.9 .31 流传A股 缩减 -8.86
69 603166 传阅十名成为搭档 2018-6-30 宋志华 153.28 .26 流传A股 未变 0
70 603166 传阅十名成为搭档 2018-6-30 黄铁峰 151.04 .26 流传A股 新进 0
71 603166 十名成为搭档 2018-6-30 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69 流传A股 未变 0
72 603166 十名成为搭档 2018-6-30 黎福超 2400 4.02 流传A股 未变 0
73 603166 十名成为搭档 2018-6-30 吕桂莲 613.96 1.03 流传A股,限度局限流传股 未变 0
74 603166 十名成为搭档 2018-6-30 黎锋 608.4 1.02 流传A股 未变 0
75 603166 十名成为搭档 2018-6-30 黎宾 196.56 .33 流传A股 未变 0
76 603166 十名成为搭档 2018-6-30 黎海 196.56 .33 流传A股 未变 0
77 603166 十名成为搭档 2018-6-30 黎莉 196.56 .33 流传A股 未变 0
78 603166 十名成为搭档 2018-6-30 董辉 183.9 .31 流传A股 缩减 -8.85
79 603166 十名成为搭档 2018-6-30 王常顺 165.4 .28 流传A股,限度局限流传股 未变 0
80 603166 十名成为搭档 2018-6-30 宋志华 153.28 .26 流传A股 未变 0
81 603166 7.72 6.53 -15.41% 传阅十名成为搭档 2018-3-31 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69.66 流传A股 未变 0
82 603166 传阅十名成为搭档 2018-3-31 黎福超 2400 4.05 流传A股 未变 0
83 603166 传阅十名成为搭档 2018-3-31 黎锋 608.4 1.03 流传A股 未变 0
84 603166 传阅十名成为搭档 2018-3-31 吕桂莲 543.96 .92 流传A股 未变 0
85 603166 传阅十名成为搭档 2018-3-31 黎宾 196.56 .33 流传A股 未变 0
86 603166 传阅十名成为搭档 2018-3-31 黎海 196.56 .33 流传A股 未变 0
87 603166 传阅十名成为搭档 2018-3-31 黎莉 196.56 .33 流传A股 未变 0
88 603166 传阅十名成为搭档 2018-3-31 董辉 192.76 .33 流传A股 新进 0
89 603166 传阅十名成为搭档 2018-3-31 宋志华 153.28 .26 流传A股 未变 0
90 603166 传阅十名成为搭档 2018-3-31 王常顺 105.4 .18 流传A股 新进 0
91 603166 十名成为搭档 2018-3-31 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69 流传A股 未变 0
92 603166 十名成为搭档 2018-3-31 黎福超 2400 4.02 流传A股 未变 0
93 603166 十名成为搭档 2018-3-31 吕桂莲 613.96 1.03 流传A股,限度局限流传股 养育 70
94 603166 十名成为搭档 2018-3-31 黎锋 608.4 1.02 流传A股 未变 0
95 603166 十名成为搭档 2018-3-31 黎宾 196.56 .33 流传A股 未变 0
96 603166 十名成为搭档 2018-3-31 黎海 196.56 .33 流传A股 未变 0
97 603166 十名成为搭档 2018-3-31 黎莉 196.56 .33 流传A股 未变 0
98 603166 十名成为搭档 2018-3-31 董辉 192.76 .32 流传A股 新进 0
99 603166 十名成为搭档 2018-3-31 王常顺 165.4 .28 流传A股,限度局限流传股 新进 0
100 603166 十名成为搭档 2018-3-31 宋志华 153.28 .26 流传A股 未变 0
101 603166 8 6.53 -18.37% 传阅十名成为搭档 2017-12-31 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69.66 流传A股 新进 0
102 603166 传阅十名成为搭档 2017-12-31 黎福超 2400 4.05 流传A股 新进 0
103 603166 传阅十名成为搭档 2017-12-31 黎锋 608.4 1.03 流传A股 新进 0
104 603166 传阅十名成为搭档 2017-12-31 吕桂莲 543.96 .92 流传A股 未变 0
105 603166 传阅十名成为搭档 2017-12-31 黎海 196.56 .33 流传A股 新进 0
106 603166 传阅十名成为搭档 2017-12-31 黎莉 196.56 .33 流传A股 新进 0
107 603166 传阅十名成为搭档 2017-12-31 黎宾 196.56 .33 流传A股 新进 0
108 603166 传阅十名成为搭档 2017-12-31 宋志华 153.28 .26 流传A股 未变 0
109 603166 传阅十名成为搭档 2017-12-31 黄铁峰 151.04 .26 流传A股 未变 0
110 603166 传阅十名成为搭档 2017-12-31 彭丽 135.72 .23 流传A股 未变 0
111 603166 十名成为搭档 2017-12-31 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69.66 流传A股 未变 0
112 603166 十名成为搭档 2017-12-31 黎福超 2400 4.05 流传A股 未变 0
113 603166 十名成为搭档 2017-12-31 黎锋 608.4 1.03 流传A股 未变 0
114 603166 十名成为搭档 2017-12-31 吕桂莲 543.96 .92 流传A股 未变 0
115 603166 十名成为搭档 2017-12-31 黎莉 196.56 .33 流传A股 未变 0
116 603166 十名成为搭档 2017-12-31 黎海 196.56 .33 流传A股 未变 0
117 603166 十名成为搭档 2017-12-31 黎宾 196.56 .33 流传A股 未变 0
118 603166 十名成为搭档 2017-12-31 宋志华 153.28 .26 流传A股 未变 0
119 603166 十名成为搭档 2017-12-31 黄铁峰 151.04 .26 流传A股 未变 0
120 603166 十名成为搭档 2017-12-31 彭丽 135.72 .23 流传A股 未变 0
121 603166 10.81 6.53 -39.59% 传阅十名成为搭档 2017-9-30 吕桂莲 543.96 3.63 流传A股 未变 0
122 603166 传阅十名成为搭档 2017-9-30 宋志华 153.28 1.02 流传A股 未变 0
123 603166 传阅十名成为搭档 2017-9-30 黄铁峰 151.04 1.01 流传A股 未变 0
124 603166 传阅十名成为搭档 2017-9-30 彭丽 135.72 .91 流传A股 未变 0
125 603166 传阅十名成为搭档 2017-9-30 谢艳芳 135.48 .9 流传A股 未变 0
126 603166 传阅十名成为搭档 2017-9-30 王常顺 105.4 .7 流传A股 未变 0
127 603166 传阅十名成为搭档 2017-9-30 银行家的职业交通基金工商银行恒增 92.13 .61 流传A股 未变 0
128 603166 传阅十名成为搭档 2017-9-30 天津让他人照管有限责任公司天津让他人照管丰裕20联系使充满有限责任公司 88.91 .59 流传A股 新进 0
129 603166 传阅十名成为搭档 2017-9-30 中国1971国际银行家的职业股份有限公司 88.11 .59 流传A股 新进 0
130 603166 传阅十名成为搭档 2017-9-30 东莞市汇丰资产指导股份有限公司-汇丰大量战术二号亲自的 86.92 .58 流传A股 新进 0
131 603166 十名成为搭档 2017-9-30 复达界分集团股份有限公司 41240.8 69.66 限度局限流传股 未变 0
132 603166 十名成为搭档 2017-9-30 黎福超 2400 4.05 限度局限流传股 未变 0
133 603166 十名成为搭档 2017-9-30 黎锋 608.4 1.03 限度局限流传股 未变 0
134 603166 十名成为搭档 2017-9-30 吕桂莲 543.96 .92 流传A股 未变 0
135 603166 十名成为搭档 2017-9-30 黎莉 196.56 .33 限度局限流传股 未变 0
136 603166 十名成为搭档 2017-9-30 黎海 196.56 .33 限度局限流传股 未变 0
137 603166 十名成为搭档 2017-9-30 黎宾 196.56 .33 限度局限流传股 未变 0
138 603166 十名成为搭档 2017-9-30 宋志华 153.28 .26 流传A股 未变 0
139 603166 十名成为搭档 2017-9-30 黄铁峰 151.04 .26 流传A股 未变 0
140 603166 十名成为搭档 2017-9-30 彭丽 135.72 .23 流传A股 新进 0
141 603166 10.8 6.53 -39.54% 传阅十名成为搭档 2017-6-30 吕桂莲 543.96 3.63 流传A股 未变 0
142 603166 传阅十名成为搭档 2017-6-30 宋志华 153.28 1.02 流传A股 未变 0
143 603166 传阅十名成为搭档 2017-6-30 黄铁峰 151.04 1.01 流传A股 未变 0
144 603166 传阅十名成为搭档 2017-6-30 陆春玲 146.18 .98 流传A股 新进 0
145 603166 传阅十名成为搭档 2017-6-30 彭丽 135.72 .91 流传A股 未变 0
146 603166 传阅十名成为搭档 2017-6-30 谢艳芳 135.48 .9 流传A股 未变 0
147 603166 传阅十名成为搭档 2017-6-30 邓的一世 134.63 .9 流传A股 新进 0
148 603166 传阅十名成为搭档 2017-6-30 叶晓阳 120.04 .8 流传A股 新进 0
149 603166 传阅十名成为搭档 2017-6-30 王常顺 105.4 .7 流传A股 新进 0
150 603166 传阅十名成为搭档 2017-6-30 银行家的职业交通基金工商银行恒增 92.13 .61 流传A股 缩减

发表评论

Your email address will not be published.
*
*